Webcursussen voor wiskundeleraren:

alle graden secundair onderwijs Vlaanderen, ASO, TSO en KSO

voortgezet onderwijs Nederland, havo, vwo, gym alle graden

Nascholingscursus basisgebruik van GeoGebra voor wiskundeleraren;

  • Alle graden in Vlaanderen: ASO, TSO en KSO
  • Voortgezet onderwijs in Nederland: HAVO/VWO

Beknopte inhoud van de webcursus

Hoofdstuk 1: Verkenning leeromgeving en interface van GeoGebra versie 5.

Hoofdstuk 2: De tekenwerkbalk.
Meetkundige basisbegrippen en constructies, loodlijnen, bissectrices, veelhoeken, cirkels. Meten van hoeken, oppervlakte…

Hoofdstuk 3: Vlakke figuren, merkwaardige lijnen in driehoeken, cirkels.
Eigenschappen van veelhoeken.

Hoofdstuk 4: Gebruik van afbeeldingen, dynamische tekst en formules...

Hoofdstuk 5: Transformaties van figuren en eigenschappen, symmetrie...

Hoofdstuk 6: Presentatietools: schuifknop, aanvinkvakjes, animaties, spoor...

Hoofdstuk 7: Lineaire– kwadratische en exponentiële verbanden.

Hoofdstuk 8: Analyse: veranderingen, differentiequotiënt, afgeleiden.

Hoofdstuk 9: Ruimtemeetkunde:
perspectieven, figuren, aanzichten…

Hoofdstuk 10: Uitwisselen, downloaden en  aanpassen van lesmateriaal, samenwerken met collega’s, GeoGebraboeken,
creatieve toepassingen...

Inschrijven via www.mathelo.net

Nascholingscursus gevorderd didactisch gebruik van GeoGebra voor wiskundeleraren;

  • Alle graden in Vlaanderen: ASO, TSO en KSO
  • Voortgezet onderwijs in Nederland: HAVO/VWO

Beknopt overzicht van de inhoud van de webcursus.

Hoofdstuk 1: Presenteren, demonstreren, bewijzen,layout mogelijkheden, visualisaties in 3D, overloop constructie, spoor tonen, rolmenu...

Hoofdstuk 2: Schuifknoppen en animaties, constructies stap voor stap tonen, gebruik van parameters, animaties maken en indelen, macro’s.

Hoofdstuk 3: Verschijnende- en verdwijnende objecten, voorwaardelijke objecten en scripts, herdefiniëren van objecten.

Hoofdstuk 4: Lijsten en iteraties, numerieke rijen, rijen van objecten, iteraties via commando’s en het rekenblad.

Hoofdstuk 5: verbeterde teksttool , statische en dynamische tekst, labels, formules en LaTeX, metingen…

Hoofdstuk 6: Dynamische kleuren en afbeeldingen, het RGB-kleurmodel en geavanceerde instellingen, gebruik van afbeeldingen.

Hoofdstuk 7: Besturingselementen, aanvinkvakjes en Booleaanse operatoren, invulvakjes en actieknoppen, keuzerondjes.

Hoofdstuk 8: Computer Algebra Systeem ,exact– en symbolisch rekenen met CAS.

Hoofdstuk 9: GeoGebratube en GeoGebrabooks, downloaden GeoGebra bestanden, delen van lesmateriaal, bundeling applets in GeoGebraboeken.

Hoofdstuk 10: Integratie met andere toepassingen, Word en Powerpoint 2010, leeromgevingen, Moodle, werken met GeoGebragroepen...

Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

 

Doelgroep:

Nascholingscursus didactisch gebruik van GeoGebra voor wiskundeleraren;

  • Tweede en derde graad in Vlaanderen: ASO, TSO en KSO
  • Voortgezet onderwijs in Nederland: HAVO/VWO


Beknopte inhoud van de webcursus en het (leer)werkboek.

Hoofdstuk 1:  Basisbegrippen statistiek, historiek, steekproef, populatie, kwantitatieve- en kwalitatieve variabelen, nominaal, ordinaal...

Hoofdstuk 2:  Ordenen van data, turven, absolute-, relatieve– en cumulatieve frequenties, opstellen van de frequentietabel, indelen van gegroepeerde data in klassen…

Hoofdstuk 3:  Grafische voorstellingen, staafdiagram, strookdiagram, cirkeldiagram, lijndiagram, stengelbladdiagram, histogram, frequentiepolygoon en ogief, misleidende diagrammen…

Hoofdstuk 4:  Het rekenblad van GeoGebra, uitgebreide handleiding met talrijke realistische voorbeelden uit de beschrijvende statistiek.

Hoofdstuk 5:  Centrumgetallen deel 1, gemiddelde bij discrete kwantitatieve data, gegroepeerde data en klassen, formules...

Hoofdstuk 6:  Centrumgetallen deel 2, modus, mediaan, de kwartielen, de boxplot, de gevoeligheid van centrumgetallen, formules...

Hoofdstuk 7:  Spreidingsgetallen, variatiebreedte, gemiddelde absolute afwijking, variantie, standaardafwijking, variatiecoëfficiënt, Z-score, uitschieters...

Hoofdstuk 8:  Onderzoeksvenster statistiek, verwerken van data met GeoGebra.

Meer info en inschrijven via www.mathelo.net