Nascholingscursus didactisch gebruik van GeoGebra voor wiskundeleraren;

  • Eerste graad in Vlaanderen: ASO, TSO en KSO
  • Voortgezet onderwijs in Nederland: HAVO/VWO 1 en 2

Beknopt overzicht van de inhoud van de webcursus:

Hoofdstuk 1: Verkenning leeromgeving en interface van GeoGebra versie 5.

Hoofdstuk 2: De tekenwerkbalk. Meetkundige basisbegrippen en constructies, loodlijnen, bissectrices, veelhoeken, cirkels. Meten van hoeken, oppervlakte…

Hoofdstuk 3: Vlakke figuren, merkwaardige lijnen in driehoeken, cirkels. Eigenschappen van veelhoeken.

Hoofdstuk 4: Gebruik van afbeeldingen, dynamische tekst en formules.

Hoofdstuk 5: Transformaties en eigenschappen, symmetrie, vlakvullingen...

Hoofdstuk 6: Presentatietools: schuifknop, aanvinkvakjes, animaties, spoor...

Hoofdstuk 7: Congruentiekenmerken van driehoeken en gelijkvormigheden.

Hoofdstuk 8: Coördinaten, grafieken, recht- en omgekeerd evenredigheden.

Hoofdstuk 9: Ruimtemeetkunde: perspectieven, figuren, aanzichten…

Hoofdstuk 10: Uitwisselen, downloaden en  aanpassen van lesmateriaal, samenwerken met collega’s, GeoGebraboeken,
creatieve toepassingen...

Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

Nascholingscursus didactisch gebruik van GeoGebra voor wiskundeleraren;

  • Tweede graad in Vlaanderen: ASO, TSO en KSO
  • Voortgezet onderwijs in Nederland: HAVO/VWO 3 en 4

Beknopt overzicht van de inhoud van de webcursus.

Hoofdstuk 1:  Inleiding: Kennismaking met de interface, commando’s, algebravenster, grafiekvenster, schuifknop,
opslaan van applets en afbeeldingen …

Hoofdstuk 2:  Gelijkvormigheden, evenwijdige projecties, de stelling van Thales, homothetische figuren, transformaties, gelijkvormigheidskenmerken driehoeken...

Hoofdstuk 3:  Functies van de eerste graad: functiewaardentabel en grafische voorstelling, snijpunten met x-as en y-as, betekenis coëfficiënten in het voorschrift, stijgen en dalen van de grafiek, tekenschema, studie van bundel rechten.

Hoofdstuk 4:  Analytische meetkunde: coördinaten, rechten, rico, vectoren, afstand. Bespreking ax+by+c=0, vergelijkingen van cirkels, onderlinge ligging van twee cirkels…

Hoofdstuk 5: De stelling van Pythagoras: bewijzen en toepassingen. Werkbladen.

Hoofdstuk 6: Functies van de tweede graad: grafieken, functiewaardentabel, top, symmetrie-as, bespreking algemene vorm.

Hoofdstuk 7: Elementaire functies: eigenschappen, transformaties van grafieken.

Hoofdstuk 8:  Goniometrie: de goniometrische getallen, driehoeksmeting in rechthoekige driehoeken.

Hoofdstuk 9: Optimaliseringsproblemen: werkbladen met min-max problemen.

Hoofdstuk 10: Creatieve toepassingen: mathematiseren en modelleren.

Meer info en inschrijven via  www.mathelo.net

Nascholingscursus didactisch gebruik van GeoGebra voor wiskundeleraren;

  • Derde graad in Vlaanderen: ASO, TSO en KSO
  • Voortgezet onderwijs in Nederland: HAVO/VWO 5 en 6

Beknopt overzicht van de inhoud van de webcursus.

Hoofdstuk 1: Verkenning interface, meetkundevenster, algebravenster, invoerveld en commandolijst, helpfunctie en forum.

Hoofdstuk 2:  Dynamische meetkunde, basisconstructies en toepassingen.

Hoofdstuk 3: Gevorderde technieken,invoerveld, overzicht constructiestappen, meetkundige plaatsen, aanvinkvakje, invoegen afbeeldingen, animaties...

Hoofdstuk 4: Grafiekvenster, grafische voorstellingen van functies, invloed van parameters. schuifknoppen, toevoegen van tekst en formules.

Hoofdstuk 5:  Precalculus deel 1, werkbladen veeltermfuncties, homografische-, rationale- en irrationale functies. Onderzoeksopdrachten. Krommen…

Hoofdstuk 6:  Precalculus deel 2, logaritmische- en exponentiële functies.

Hoofdstuk 7:  Goniometrie, werkbladen goniometrische functies.

Hoofdstuk 8:  Analyse, afgeleiden, meetkundige betekenis afgeleide en verband met raaklijn, extrema, buigpunten...

Hoofdstuk 9;  Analyse, bepaalde integralen,ondersom en bovensom, middelwaardestelling, toepassingen ...

Hoofdstuk 10:  Creatieve toepassingen, extremumproblemen, mathematiseren.

Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

 

Nascholingscursus didactisch gebruik van GeoGebra voor wiskundeleraren;

  • Alle graden in Vlaanderen: ASO, TSO en KSO
  • Voortgezet onderwijs in Nederland: HAVO/VWO

Beknopt overzicht van de inhoud van de webcursus.

Hoofdstuk 1: Presenteren, demonstreren, bewijzen,layout mogelijkheden, visualisaties in 3D, overloop constructie, spoor tonen, rolmenu...

Hoofdstuk 2: Schuifknoppen en animaties, constructies stap voor stap tonen, gebruik van parameters, animaties maken en indelen, macro’s.

Hoofdstuk 3: Verschijnende- en verdwijnende objecten, voorwaardelijke objecten en scripts, herdefiniëren van objecten.

Hoofdstuk 4: Lijsten en iteraties, numerieke rijen, rijen van objecten, iteraties via commando’s en het rekenblad.

Hoofdstuk 5: verbeterde teksttool , statische en dynamische tekst, labels, formules en LaTeX, metingen…

Hoofdstuk 6: Dynamische kleuren en afbeeldingen, het RGB-kleurmodel en geavanceerde instellingen, gebruik van afbeeldingen.

Hoofdstuk 7: Besturingselementen, aanvinkvakjes en Booleaanse operatoren, invulvakjes en actieknoppen, keuzerondjes.

Hoofdstuk 8: Computer Algebra Systeem ,exact– en symbolisch rekenen met CAS.

Hoofdstuk 9: GeoGebratube en GeoGebrabooks, downloaden GeoGebra bestanden, delen van lesmateriaal, bundeling applets in GeoGebraboeken.

Hoofdstuk 10: Integratie met andere toepassingen, Word en Powerpoint 2010, leeromgevingen, Moodle, werken met GeoGebragroepen...

Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

 

Doelgroep:

Nascholingscursus didactisch gebruik van GeoGebra voor wiskundeleraren;

  • Tweede en derde graad in Vlaanderen: ASO, TSO en KSO
  • Voortgezet onderwijs in Nederland: HAVO/VWO


Beknopte inhoud van de webcursus en het (leer)werkboek.

Hoofdstuk 1:  Basisbegrippen statistiek, historiek, steekproef, populatie, kwantitatieve- en kwalitatieve variabelen, nominaal, ordinaal...

Hoofdstuk 2:  Ordenen van data, turven, absolute-, relatieve– en cumulatieve frequenties, opstellen van de frequentietabel, indelen van gegroepeerde data in klassen…

Hoofdstuk 3:  Grafische voorstellingen, staafdiagram, strookdiagram, cirkeldiagram, lijndiagram, stengelbladdiagram, histogram, frequentiepolygoon en ogief, misleidende diagrammen…

Hoofdstuk 4:  Het rekenblad van GeoGebra, uitgebreide handleiding met talrijke realistische voorbeelden uit de beschrijvende statistiek.

Hoofdstuk 5:  Centrumgetallen deel 1, gemiddelde bij discrete kwantitatieve data, gegroepeerde data en klassen, formules...

Hoofdstuk 6:  Centrumgetallen deel 2, modus, mediaan, de kwartielen, de boxplot, de gevoeligheid van centrumgetallen, formules...

Hoofdstuk 7:  Spreidingsgetallen, variatiebreedte, gemiddelde absolute afwijking, variantie, standaardafwijking, variatiecoëfficiënt, Z-score, uitschieters...

Hoofdstuk 8:  Onderzoeksvenster statistiek, verwerken van data met GeoGebra.

Meer info en inschrijven via www.mathelo.net